De Verbinders achtergrond
Onze voorwaarden
Klik op het de naam van het document dat je wilt bekijken:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Arbeidsmarktexperts De Verbinders

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Opdrachtbevestiging tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis: 

Arbeidsmarktexperts De Verbinders 
de vennootschap onder firma Arbeidsmarktexperts De Verbinders, gevestigd en kantoorhoudende te (7006 RH) Doetinchem aan Hanzestraat 33;

Algemene Voorwaarden 
deze algemene voorwaarden van Arbeidsmarktexperts De Verbinders;
 
Dienst
de dienst die door Arbeidsmarktexperts De Verbinders wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten
alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever
 jij, de opdrachtgever en wederpartij van Arbeidsmarktexperts De Verbinders bij de Opdrachtbevestiging;

Opdrachtbevestiging
 de opdrachtbevestiging van opdracht tussen Arbeidsmarktexperts De Verbinders en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Arbeidsmarktexperts De Verbinders en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdrachtbevestiging tussen Arbeidsmarktexperts De Verbinders en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen
 2.  Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdrachtbevestiging zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Opdrachtbevestiging.

Artikel 3.          Totstandkoming opdrachtbevestiging

 1. Offertes en aanbiedingen van Arbeidsmarktexperts De Verbinders zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders een opdracht verstrekt, is Arbeidsmarktexperts De Verbinders pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een opdrachtbevestiging die is uitgebracht door Arbeidsmarktexperts De Verbinders, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Arbeidmarktexperts De Verbinders uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Arbeidsmarktexperts De Verbinders een aanvang is gemaakt.
 5. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Arbeidsmarktexperts De Verbinders niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Arbeidsmarktexperts De Verbinders verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Arbeidsmarktexperts De Verbinders zal de Opdrachtbevestiging naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdrachtbevestiging dit vereist, heeft Arbeidsmarktexperts De Verbinders het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Arbeidsmarktexperts De Verbinders. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Opdrachtbevestiging, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met de Arbeidsmarktexperts De Verbinders overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Arbeidsmarktexperts De Verbinders. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders alle noodzakelijke informatie, documenten en gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Arbeidsmarktexperts De Verbinders nodig heeft om de Diensten te verrichten. Arbeidsmarktexperts De Verbinders mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Opdrachtbevestiging

 1. De duur van de Opdrachtbevestiging is in de Opdrachtbevestiging zelf bepaald. In de Opdrachtbevestiging van opdracht wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Het is Arbeidsmarktexperts De Verbinders toegestaan een Opdrachtbevestiging te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Opdrachtbevestiging geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Opdrachtbevestiging op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Arbeidsmarktexperts De Verbinders in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Arbeidsmarktexperts De Verbinders zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Opdrachtbevestiging blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. 
 5. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.
 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Arbeidsmarktexperts De Verbinders vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Opdrachtbevestiging luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Arbeidsmarktexperts De Verbinders hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Opdrachtbevestiging op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Aansprakelijkheid

 1. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Daarnaast is Arbeidsmarktexperts De Verbinders nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Arbeidsmarktexperts De Verbinders rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 4.1).
 3. Voor zover Arbeidsmarktexperts De Verbinders aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Opdrachtbevestiging.

Artikel 9.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders in het kader van de uitvoering van de Opdrachtbevestiging overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Opdrachtbevestiging.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Opdrachtbevestiging bij Arbeidsmarktexperts De Verbinders berusten, blijven bij Arbeidsmarktexperts De Verbinders.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Opdrachtbevestiging Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Arbeidsmarktexperts De Verbinders
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen onder de Opdrachtbevestiging heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 10.       Annuleringsvoorwaarden

niet verschijnen zonder bericht schriftelijk annuleren  t/m 1 werkdag voorafgaand schriftelijk annuleren  t/m 3 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren  t/m 5 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren  t/m 7 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren  meer dan 7 werkdagen voorafgaand
A B C D E F
10.1  workshop/training/presentatie  100% 100% 100% 100% 0% 0%
|
10.2 workshop/training/presentatie incompany gegeven 100% 100% 100% 100% 100% 15%
|
10.3 workshop/training/presentatie georganiseerd door opdrachtgever 100% 100% 100% 100% 100% 15%
|
10.4 events 100% 100% 100% 100% 100% 0%
|
10.5 coaching tot 1 uur aansluitend 100% 100% 0% 0% 0% 0%
|
10.6 coaching langer dan 1 uur aansluitend 100% 100% 100% 25% 15% 0%
 1. Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
 2. Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
 3. Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

Artikel 11.       Geheimhouding

 1. Arbeidsmarktexperts De Verbinders is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Arbeidsmarktexperts De Verbinders houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 12.       Bijzondere bepalingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Opdrachtbevestiging voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Arbeidsmarktexperts De Verbinders aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Opdrachtbevestiging niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Arbeidsmarktexperts De Verbinders behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Arbeidsmarktexperts De Verbinders.
 4. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 5. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Privacy statement

Privacy statement De Verbinders

Inleiding
De Verbinders neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met team@deverbinders.nl.

Wie is De Verbinders?
De Verbinders is de vennootschap onder firma Arbeidsmarktexperts De Verbinders, kantoorhoudende te (7006 RH) Doetinchem aan Hanzestraat 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74557386.
Wanneer De Verbinders jouw persoonsgegevens verwerkt, is De Verbinders de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Verbinders jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Verbinders persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Verbinders voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Verbinders worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Hoe verkrijgt De Verbinders jouw persoonsgegevens?
De Verbinders heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat De Verbinders gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: via werkgever van klant.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Verbinders over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Verbinders. Je kunt verzoeken dat De Verbinders je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Verbinders te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Verbinders of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Verbinders te verkrijgen. De Verbinders zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Verbinders je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Verbinders
Een verzoek kan verstuurd worden naar team@deverbinders.nl. De Verbinders zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Verbinders een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Verbinders je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en De Verbinders

Het kan zijn dat De Verbinders verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan De Verbinders gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal De Verbinders gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal De Verbinders aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Verbinders ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Verbinders worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Verbinders worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Verbinders je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar team@deverbinders.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Verbinders jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar team@deverbinders.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie statement

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Arbeidsmarktexperts De Verbinders (hierna ook: “De Verbinders” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website www.deverbinders.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt De Verbinders?

Functionele cookies
De Verbinders maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt De Verbinders gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De Verbinders verstrekt. De Verbinders krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. De Verbinders maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

a. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.

Social plug ins
Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan De Verbinders voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van De Verbinders van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar team@deverbinders.nl.

Onze gegevens

Annemieke Rexwinkel – Pelgrom
06 - 22 69 79 77

Kirsten van Til
06 - 14 54 87 68

Klik hier voor onze voorwaarden

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze trainingen, gratis masterclasses, events. Je ontvangt van ons periodiek een nieuwsbrief en kunt je altijd weer uitschrijven als je dat wilt.

Volg ons ook op social media

Adresgegevens

De Verbinders
Hanzestraat 33
7006 RH Doetinchem

Kamer van Koophandel 74557386

team@deverbinders.nl
www.deverbinders.nl

© 2024 - realisatie StudioDubbel